سببیت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه سببیت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سببیت (اصول)، ایجاد مصلحتِ ناشی از پیروی از اماره معتبر
سببیت (حکم)، اعتبار سبب بودن چیزی در فعلیت حکم
سببیت (قرآن)، سببیت لفظ برای تحقق مفهوم لفظی دیگر در آیات قرآن
سببیت (حقوق جزا)، احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن در مقام عمل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار