• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سه طلاقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسه طلاقه‌ زنی است که توسط همسر خود سه بار طلاق داده شده است، که احکام آن در باب طلاق بیان شده است.


۱ - معنای سه طلاقه

[ویرایش]

زنى که سه بار طلاق داده شده باشد سه طلاقه نامیده می‌شود.

۲ - احکام سه طلاقه

[ویرایش]


۲.۱ - حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش


اگر مردى همسرش را -با شرایط- سه بار طلاق دهد، آن زن بر وى حرام مى‌شود و حلال شدن دوباره منوط به این است که زن با مردى دیگر ازدواج کند و پس از آمیزش، آن مرد او را طلاق دهد.

۲.۲ - مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد


در تحقق سه طلاقه بودن، تفاوت نمى‌کند زن مدخول بها (نزدیکى با او صورت گرفته) باشد یا نباشد و نیز مرد در فاصله بین طلاق اول و دوم، در عده رجوع کرده باشد یا پس از انقضاى عدّه او را به زنى گرفته باشد و همچنین پس از رجوع در عدّه، با وى آمیزش کرده و سپس او را طلاق داده باشد و یا قبل از آمیزش او را طلاق داده باشد.

۲.۳ - نظر برخی قدما نسبت به حکم سه طلاقگی


از برخى قدما نقل شده که چنانچه پس از پایان یافتن عده و با ازدواج جدید، زن را به همسرى گرفته باشد، حکم سه طلاقگى (حرمت زن بر مرد و نیاز داشتن به محلل) بر آن مترتب نمى‌شود. بنابر این قول، خروج از عدّه، اثر طلاق پیشین را از بین مى‌برد.

۲.۴ - باین بودن طلاق سوم


طلاق سومِ زن سه طلاقه، باین به شمار مى‌رود؛ از این رو، همسرش تعهدى نسبت به هزینه زندگى او در زمان عدّه ندارد.

۲.۵ - عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس


سه طلاق در یک مجلس واقع نمى‌شود؛ بدین گونه که مرد در یک مجلس به همسرش بگوید: «انْتِ طالِقٌ ثَلاثاً»؛ لیکن در اینکه با اجراى طلاق به صورت یاد شده- با وجود شرایط- یک طلاق واقع مى‌شود یا نه، اختلاف است. مشهور، قول نخست است.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۲۸.    
۲. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۳۵۷.    
۳. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۲۹.    
۴. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۳۵۷.    
۵. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۲۱.    
۶. گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل ج۲، ص۲۶۰.    
۷. ابن ادریس حلی، احمد بن محمد، السرائر ج۲، ص۶۷۸.    
۸. شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۱۷.    
۹. فاضل هندی، محمد اصفهانی، کشف اللثام والابهام عن قواعد الاحکام، ج۸، ص۴۰.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۶-۵۵۷.    


رده‌های این صفحه : طلاق | فقه
جعبه ابزار