سیدابوالقاسم کاشانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالقاسم کاشانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالقاسم بن سیدمصطفی کاشانی، از علمای برجسته سیاستمدار، ضد استعمار و مجاهد ایران در قرن چهاردهم هجری
سیدابوالقاسم بن سیدنصرالله مجتهد کاشانی، از علما و فقهای منتفذ ایران در قرن سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار