سیدصدرالدین عاملی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدصدرالدین عاملی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدصدرالدین صدر عاملی، از فقهای نامدار شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سیدصدرالدین محمد جبل عاملی، از علما بزرگ شیعه در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار