سیدعبدالعظیم بن علیرضا حسینی لنجانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالعظیم بن علیرضا حسینی لنجانی اصفهانی، از دانشمندان و فقهای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعبدالعظیم بن سیّدعلیرضا حسینی لنجانی اصفهانی، عالم فاضل محقّق، حکیم و ادیب شاعر، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. از شاگردان میرزای قمی، سیّدمحمّد مجاهد کربلائی و آقا سیّدعلی طباطبائی (صاحب ریاض) بوده و خود عالمی جلیل و فقیهی بارع بوده است. او پس از تحصیل در عتبات عالیات به هند رفته و در حیدرآباد ساکن شده و به تبلیغ پرداخته تا اینکه در شهر «لکهنو» هند، پس از سال ۱۲۳۱ق وفات یافته است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۷.
فرزند سیّدمحمّد متخلّص به «صفا» هم از شعراء بوده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات اوست:

۱. «تحفه الاصحاب»؛ رساله عملیه به صورت سؤال و جواب و در آن از فتاوای میرزای قمی و آقا سیّدعلی (طباطبائی) استاد خود نقل نموده است. مؤلف آن را از کتاب دیگر خود «الضیاء اللاّمع» استخراج کرده و به فارسی به رشته تحریر درآورده است. کتاب در سال ۱۲۳۱ق تالیف شده و نسخه آن به خط حاج آقا بابا تبریزی خوئی و مورخ ۲۴ ذی‌قعده ۱۲۶۴ق در کتابخانه سیّد محمّد جزائری در نجف اشرف موجود بوده است.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۲، ص۷۴۱-۷۴۲.

۲. «ضیاء اللاّمع» در شرح مختصر الشرایع؛
۳. «المسطح السنی فی الرّد علی المنسطح الدکنی»؛ به عربی موضوع کتاب گفتگو و ردّ و ایرادی است بین مؤلّف و یکی از علماء حیدرآباد، پیرامون ربط حادث و قدیم. تاریخ تالیف ۲۲ شوال ۱۲۲۸ق می‌باشد. نسخه گویا به خط مؤلف است و به شماره ۳۷۴۰ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۵] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۰، ص۱۳۶.

۴. «نور العرفاء فی شرح الهیات الشّفاء» در فلسفه به عربی، این کتاب محاکمه‌ای است بین حاشیه «ملاّصدرای شیرازی» و حاشیه «آقا حسین خوانساری» بر «الهیات شفا» جلد اوّل آن به شماره ۳۹۶۰ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۶] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۰، ص۳۴۲.

۵. «عین الاصول»؛
۶. «شرح صمدیه»، به عربی، که محمّدصالح بن احمد بیدگلی در سال ۱۲۱۹ق کتابت کرده است و نسخه آن در کتابخانه آیت‌اللّه گلپایگانی موجود است.
[۸] صدرائی خوئی، علی و ابوالفضل حافظیان بابلی، فهرست گلپایگانی، ص۴۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۷.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۲، ص۲۴۵.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۲، ص۷۴۱-۷۴۲.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۵، ص۱۲۸.    
۵. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۰، ص۱۳۶.
۶. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۰، ص۳۴۲.
۷. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۳۰۳-۳۰۴.    
۸. صدرائی خوئی، علی و ابوالفضل حافظیان بابلی، فهرست گلپایگانی، ص۴۵۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۵۵.    


جعبه ابزار