سیدعبدالفتاح خلیفه‌سلطانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالفتاح خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از علما و شعرای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعبدالفتاح خلیفه سلطانی بن ضیاءالدّین محمّد بن میرمحمّدصادق بن میرمحمّدطاهر بن سیّدعلی نواب بن سیّدعلاءالدّین حسین خلیفه‌سلطان، عالم فاضل محقّق در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. وی شعر نیز می‌سروده و «نبوی» تخلّص می‌کرده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی مؤلف کتاب‌های زیر است:

۱. «التبر المذاب»؛
۲. «جهان نما»، در جغرافیای اصفهان؛
۳. «خلد برین»، در مواعظ؛
۴. «خلوتخانه» به فارسی در ردّ صوفیه؛
۵. «رازنشان» در ردّ جمیع فرق صوفیه؛
۶. «تذییل تذکره الشعراء»؛
۷. «جوشن داود» در ادعیه؛
۸. «الحسبیّه» در فقه؛
۹. «حواشی المجدی» در انساب.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۸۳-۷۸۴.
[۸] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۵۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۳، ص۳۱۲.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۲۵۲.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۲۴۰.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۱۰۹.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۵، ص۲۸۶.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۵، ص۳۰۰.    
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۸۳-۷۸۴.
۸. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۵۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۳.    


جعبه ابزار