سیدعلی بن سیدمساعد جبل عاملی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی بن سیدمساعد جبل عاملی اصفهانی، از شعرای عهد صفویّه در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّد علی بن سیّد مساعد جبل عاملی اصفهانی، معروف به «مهری عرب» و متخلّص به «سیّد» و «مهری»، از شعرای عهد صفویّه در اصفهان بوده است.
در اواخر عهد صفویّه به اتفاق پدر به اصفهان آمده و در محلّه عباس‌آباد سکونت نموده و کمی فارسی آموخته است. شعر می‌گفته و در آن کلمات فارسی را به سبک و اسلوب عربی استعمال می‌نمود. و این طرز شعر مورد پسند بسیار واقع شد. شعر از اوست:

"به روی تازه جوانان به مذهب «سیّد» ••• نگاه، واجب عینی و بوسه تخییری است".

وفات

[ویرایش]

پدر و پسر در این شهر وفات یافته‌اند.
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۶۸.
[۲] بیگی حبیب‌آبادی، پرویز، تاملی در تذکره روز روشن، ص۷۸۴.
[۳] هدایت، رضاقلی‌خان، تذکره مجمع الفصحاء، ج۴، ص۷۶.
[۵] تفضلی، آذر، فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ص۳۹۰.
[۶] ایمان، رحم‌علی‌خان، منتخب اللطایف، ص۶۲۷.
[۷] داغستانی، واله، تذکره ریاض الشعراء، ج۴، ص۲۱۸۷.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از اوست:

۱. «دیوان اشعار» که نزدیک به ۵۶۰۰ بیت داشته است به ضمیمه یک «ساقی نامه» عربی فارسی که نام بسیاری از جاهای شهر اصفهان در آن مذکور است به شماره ۳۲۱۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران موجود است.
[۸] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۱، ص۲۱۷۵.

۲. «مثنوی مجمع الشعراء» که در ضمن «دیوان» او در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران موجود است.
۳. «مثنوی سراپا» یا «آئینه بدن‌نما» که نسخه‌ای از آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران موجود است. نسخه‌ای دیگر نیز درضمن جُنگی در کتابخانه آستان قدس رضوی که تاریخ کتابت آن بین سال‌های ۱۱۱۶ تا ۱۱۲۹ق است و نسخه‌ای هم در کتابخانه ملّی ملک ضمن جُنگی که در سال ۱۱۹۲ق کتابت شده موجود است.
۴. «ملمعات».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۶۸.
۲. بیگی حبیب‌آبادی، پرویز، تاملی در تذکره روز روشن، ص۷۸۴.
۳. هدایت، رضاقلی‌خان، تذکره مجمع الفصحاء، ج۴، ص۷۶.
۴. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانه الادب،، ج۶، ص۴۱.    
۵. تفضلی، آذر، فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ص۳۹۰.
۶. ایمان، رحم‌علی‌خان، منتخب اللطایف، ص۶۲۷.
۷. داغستانی، واله، تذکره ریاض الشعراء، ج۴، ص۲۱۸۷.
۸. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۱، ص۲۱۷۵.
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۹، ص۲۸۳.    
۱۰. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۹، ص۲۰۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۷۲.    

جعبه ابزار