شاهرودی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشاهرودی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سید محمود حسینی شاهرودی، از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سید محمود هاشمی شاهرودی، از علمای معاصر شیعه و رئیس سابق قوه قضائیه
علی‌اصغر معصومی شاهرودی، از علمای معاصر شیعه
محمد ابراهیم جناتی شاهرودی، از علمای معاصر شیعه


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار