شرطیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افـــ شرطیت مانند جزئیت از احکام وضعی می‌باشد.

ـــ شرطیت، اعتبار شرط بودنِ چیزی برای مامورٌ به است.


تعریف شرطیت

[ویرایش]

ـــ شرطیت همچون جزئیت حکمی وضعی است؛ بلکه برخی، احکام وضعی را منحصر در سه چیز دانسته‌اند که یکی از آنها شرطیت است.

ـــ شرطیت، از احکام وضعی و به معنای اعتبار شرط بودن چیزی برای ماموربه است، و شرط هم به چیزی گفته می‌شود که از ماهیت ماموربه خارج بوده و از نبود آن، نبود مشروط لازم می‌آید، ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی‌آید، مانند: طهارت ، که شرط نماز است.
[۱] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۷۶.
[۲] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص (۱۱۵-۱۱۴).
[۵] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص۳۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۷۶.
۲. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص (۱۱۵-۱۱۴).
۳. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۴۲.    
۴. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص (۲۵۶-۲۵۵).    
۵. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص۳۱۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۱۹، برگرفته از مقاله «شرطیت».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۶۰.    


جعبه ابزار