طغیان‌گران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن افراد طغیان‌گر معرفی شده‌اند.


مصادیق طغیان‌گران

[ویرایش]

مصادیق طغیان‌گران با توجه به آیات قرآن عبارتند از:
اهل کتاب‌
[۱] به مقاله طغیانگری اهل کتاب (قرآن) رجوع شود.
، صاحبان باغ سوخته، فرعون
[۳] به مقاله طغیانگری فرعون (قرآن) رجوع شود.
، قریش
[۴] به مقاله طغیانگری قریش (قرآن) رجوع شود.
، قوم ثمود
[۵] به مقاله طغیانگری قوم ثمود (قرآن) رجوع شود.
، قوم عاد
[۶] به مقاله طغیانگری قوم عاد (قرآن) رجوع شود.
، قوم لوط
[۷] به مقاله طغیانگری قوم لوط (قرآن) رجوع شود.
، قوم نوح
[۸] به مقاله طغیانگری قوم نوح (قرآن) رجوع شود.
، کافران
[۹] به مقاله طغیانگری کافران (قرآن) رجوع شود.
، مشرکان
[۱۰] به مقاله طغیانگری مشرکان (قرآن) رجوع شود.
، منافقان
[۱۱] به مقاله طغیانگری منافقان (قرآن) رجوع شود.
، منکران آخرت، یهود
[۱۳] به مقاله طغیانگری یهود (قرآن) رجوع شود.
.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اتمام حجت بر طغیان‌گران (قرآن)، استهزاگری طغیان‌گران (قرآن)، اعراض از طغیان‌گران (قرآن)، اقرار طغیان‌گران (قرآن)، اندوه برای طغیان‌گران (قرآن)، پیروان طغیان‌گران (قرآن)، تبری از طغیان‌گران (قرآن)، تعجب طغیان‌گران (قرآن)، تکذیب‌گری طغیان‌گران (قرآن)، تهدید طغیان‌گران (قرآن)، خسران طغیان‌گران (قرآن)، دشمنی طغیان‌گران (قرآن)، سرزنش طغیان‌گران (قرآن)، سرگردانی طغیان‌گران (قرآن)، طغیان‌گران و مؤمنان (قرآن)، طغیان‌گرترین مردم (قرآن)، عذاب طغیان‌گران (قرآن)، فرجام طغیان‌گران (قرآن)، کیفر طغیان‌گران (قرآن)، مبارزه با طغیان‌گران (قرآن)، محرومیت طغیان‌گران (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله طغیانگری اهل کتاب (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله طغیانگری صاحبان باغ سوخته (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله طغیانگری فرعون (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله طغیانگری قریش (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله طغیانگری قوم ثمود (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله طغیانگری قوم عاد (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله طغیانگری قوم لوط (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله طغیانگری قوم نوح (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله طغیانگری کافران (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله طغیانگری مشرکان (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله طغیانگری منافقان (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله طغیانگری منکران آخرت (قرآن) رجوع شود.
۱۳. به مقاله طغیانگری یهود (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۹، ص۱۸۱، برگرفته از مقاله «طغیان‌گران (مصادیق طغیان‌گران)».    


رده‌های این صفحه : طغیان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار