قیاس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه قیاس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قیاس (اصول)، به‌معنای استنباط حکم یک موضوع از موضوع دارای نصّ معتبر به دلیل شباهت بین آن دو
قیاس (منطق)، استدلال از کلی به جزئی، مفید یقین به حسب صورت استدل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار