متن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمتن الفاظی است كه معنای حدیث بدان استوار است.
[۱] فهو الفاظ الحدیث التی تتقوم بها المعانی. و قال بعض: هو ما ینتهی الیه غایه السند من الكلام.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فهو الفاظ الحدیث التی تتقوم بها المعانی. و قال بعض: هو ما ینتهی الیه غایه السند من الكلام.


منبع

[ویرایش]

كاظم مدير شانچى - علم الحديث، ص۲۰۶.
سایت اندیشه قم    جعبه ابزار