محرم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمُحَرَّم به ضم میم و فتح حاء و تشدید راء به فتح به اولین ماه سال قمری گفته می‌شود.
مَحرَم به فتح میم و راء کسی است که ازدواج با او حرام است و در نگاه به او محدودیتی که نسبت به سایر افراد وجود دارد، نیست.
مُحرِم به ضم میم و کسر راء به معنای کسی است که برای حج احرام بسته باشد.

رده‌های این صفحه : اصطلاحات اسلامی
جعبه ابزار