محمدابراهیم کلباسی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدابراهیم کلباسی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدابراهیم کلباسی هروی اصفهانی، از مشاهیر فقهاء و مجتهدین اصفهانی در قرن سیزده هجری
محمدابراهیم کلباسی نجفی اصفهانی، از علماء و فضلای عالی‌قدر معاصر
محمدابراهیم بن عبدالرحیم کلباسی اصفهانی، از علمای معاصر خاندان کلباسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار