محمدرضا نجفی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدرضا نجفی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدرضا اصفهانی نجفی مسجدشاهی، معروف به آقا رضا اصفهانی از علمای قرن دوازدهم و سیزدهم هجری قمری
محمدرضا طبسی نجفی، معروف به مروج از علمای برجسته در قرن چهاردهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار