مرحله فعلیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه مرحله اعلان حکم به مکلّف برای تحریک وی به امتثال می‌گویند.


توضیح

[ویرایش]

مرحله فعلیت، از مراحل حکم بوده و به مرحله‌ای گفته می‌شود که شارع بعد از لحاظ کردن اقتضای حکم و در نظر گرفتن مصلحت یا مفسده انشا ی حکم، مکلف را به طرف انجام ماموربه تحریک و از ارتکاب منهی عنه منع می‌نماید.
به بیان دیگر، مرحله فعلیت، مرحله‌ای است که حکم انشایی در معرض اجرا قرار می‌گیرد؛ یعنی مولا در این مرحله با اعلان حکم، مکلف را به انجام واجب ( نماز ) و یا ترک حرام ( شرب خمر ) وا می‌دارد.
[۳] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۵۰.

در کتاب « منتقی الاصول » آمده است:
«ثالثها: مرتبة الفعلیة و هی ان یصل الحکم الی مرحلة البعث او الزجر او الترخیص الفعلی».
[۷] تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۲، ص۱۸.
[۸] مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، بروجردی، محمد، ص۱۸۴.
[۹] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۳۰۷.
[۱۰] تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۴، ص۱۸.
[۱۱] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۳۵۳.
[۱۲] المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۱، ص۱۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۴، ص۱۹۴.    
۲. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۵، ص۳۲۹.    
۳. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۵۰.
۴. منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج۴، ص۹۳.    
۵. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۱۲۳.    
۶. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۱، ص۹۰.    
۷. تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۲، ص۱۸.
۸. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، بروجردی، محمد، ص۱۸۴.
۹. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۳۰۷.
۱۰. تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۴، ص۱۸.
۱۱. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۳۵۳.
۱۲. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۱، ص۱۰۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۲۵، برگرفته از مقاله «مرحله فعلیت».    

رده‌های این صفحه : مراحل حکم
جعبه ابزار