مشتق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه مشتق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

مشتق (اصول)، از اصطلاحات علم اصول به معنای اسم محمول بر چیزی، حکایت کننده از صفت یا حالت قابل زوال
مشتق (ادبی)، از اصطلاحات ادبی به معنای لفظ گرفته شده از لفظ دیگر با تناسب در معنا و ترتیب حروف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار