نماز طواف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که به مکه مشرّف می‏شوند، واجب است پس از هر طواف‏واجب، دو رکعت نماز، مثل نماز صبح به نیت نماز طواف پشت مقام ابراهیم به جا آورند. این دو رکعت نماز به نماز طواف معروف است.فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

احکام اسلامی، ص۳۶.جعبه ابزار