نور (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنور ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
سوره نور، بيست و چهارمين سوره قرآن کریم و از سوره‌های مدنی
آیه نور، آیه ۳۵ نور، مشتمل بر اطلاق نور آسمان و زمین بر خداوند سبحان
آیه ۶ نور، آیه ۰۰۶ نور یا آیه لعان به آیه ۶ نور، در باره اجرای نفرین خاص بین زن و شوهر

کاربردهای دیگر
نور (مفهوم)، به معنای روشنایی و اطلاق شده بر معانی مختلف در متون دینی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار