همسر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمسر جنس مخالفی است که انسان به صورت عقد دائم یا عقد موقت (صیغه) به همسری می گیرد.جعبه ابزار