1900 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... شده است، به دلیل تبادر علیت منحصر در ذهن عرف هنگام شنیدن ... نتیجه، با انتفای شرط که علت انحصاری برای وجود جزا است حکم ... فهمیده می‌شود که شرط علت منحصر برای وجود جزا است، زیرا ... جزا باشد، 3. انحصار: معلوم شود که شرط علت منحصر برای جزا است ...
2
... نبودن همان ندرت یا قابلیت انحصار است که قبلاً درباره ... علل ایجاد ارزش است نه علت منحصره؛ یعنی کار سبب می‌ ... قابلیت اختصاص و انحصار داشته باشد. و اما علت اینکه چیزی ... و تابع ندرت و قابلیت انحصار است از طرف دیگر.). ... نمی‌تواند اختراع را در انحصار خود قرار دهد.)، با ...
3
... الاحکام غیرمعللة بعلة معقوله؛ علت بسیاری از احکام به ... است که اگر علت باشد منحصر بودن آن علت روشن نیست، به ... راحتی نمی‌توان گفت که علت منحصر است؛ زیرا گاهی خداوند ... علت هم هستند، باز معلوم نیست که جزء علل منحصره ... نباید به مباحث لفظی منحصر کنیم بلکه ادله عقلیه‌ ...
4
... چند واسطه شمرد. ... علت انحصاری و جانشین‌پذیر ... گاهی علت پیدایش یك معلول ... ، كه در این صورت علت مزبور را «علت منحصره» می‌خوانند، و گاهی ... آن را «علت خارجی» می‌گویند. ... علت حقیقی و اعدادی ... علت گاهی به ... می‌یابد و مصداق آن منحصر به ذات مقدس الهی می ...
5
... راه شناختن علت و معلول‌های مادی منحصر به برهان ... از آن اثبات عامل انحصاری و جانشین‌ناپذیر است ... از سوی دیگر کشف علت منحصره برای پیدایش پدیده‌های ... پیدایش یک پدیده بصورت انحصاری هم قابل شناخت باشد ... هستی‌ شناسی ... علت و معلول ... فلسفه اسلامی
6
 
7
... ؛ یعنی شرط ، علت برای جزا باشد؛ 3. شرط، علت منحصره برای جزا باشد ...
8
... موافق، اولویت یا اتحاد در علت و مناط حکم است؛ برای ... شرط » یا «اطلاق جمله شرطیه» علیت منحصره شرط برای جزا به دست ...
9
 
10
... به عبارت دیگر، اسکار علّت منحصر است، ولی علّت مقصور نیست. محصول دو ... که به غیر از علّت مذکور، علّت دیگری در ثبوت حکم ... رفع حکم است و این علت منحصر به مورد نیست. ... قیاس ... در رأی، در قیاس منحصر می‌شود. ولی دلالت ... رأی در حدیث یاد شده منحصر به قیاس نیست، بلکه ...
1900 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار