1257 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... دوم. توضیح علت تامه و ناقصه و سایر اقسام علت خواهد آمد. ... نکته ... از این قرار است: ... علت تامه و ناقصه ... علت یا به‌گونه‌ای ... در این صورت آن را «علت ناقصه» می‌گویند. ... بسیط و مركب ... واقع دو قسم خاص از علت ناقصه می‌باشند و نباید آنها ...
2
... طبع ... تقدم به طبع، تقدم علت ناقصه بر معلول است، بدین ... ، با نبودن متقدم یا علت ناقصه، متأخر یا معلول نیز ... واجب نمی‌گردد زیرا متقدم (علت ناقصه) فقط یکی از شرایط تحقق ... از حیث کمال و نقص و تقدم و تأخر با ... اند، زیرا آن دو علت ناقصه کل‌اند و از این ...
3
... سلسله کامل، جزئی در سلسله ناقص باشد، در این صورت تساوی ... ، جزئی در سلسله ناقص نباشد، تناهی سلسله ناقص لازم می‌آید و ... مُنْتِج دانسته است، زیرا وجود علت ناقصه با وجود معلول واجب است ... ، چون وجود معلول با وجود علت ناقصه ضروری نیست. ... فهرست منابع ... (1 ...
4
... علت غایی علت فاعلی علت قدیم علت مادی علت مبقیه علت محدثه علت مطلق علت مفید وجود علت مقتضی علت ناقصه علت ...
5
... ممکن است با وجودِ معلولِ علت اعدادی، علت اعدادیِ آن محقق نباشد ... در صورت اول، خواه عللْ ناقصه باشند خواه تامه، برهانْ درست ... فرضی است که علتْ تامه باشد؛ چون اگر علتْ ناقصه باشد، وجود معلولْ ... مزبور در چنین فرضی (که علتْ ناقصه است)، یقینی نخواهد بود. ... پانویس ...
6
... مجموعه فوق به چنین علتی، به معنیِ پایان یافتنِ ... رسیدنِ سلسلهٔ علل به علتِ غیر معلول، در واقعْ ... صورت اول، خواه عللْ ناقصه باشند خواه تامه، برهانْ ... است که علتْ تامه باشد؛ چون اگر علتْ ناقصه باشد، وجود ... مزبور در چنین فرضی (که علتْ ناقصه است)، یقینی نخواهد بود. ...
7
... که پدیده اول نوعی علیت ناقصه نسبت به پدیده دوم ... آزمایش‌ها شناختن علل ناقصه است ‌یعنی چیزهایی که ... علیت در میان مادیات نمی‌شود زیرا اثبات علل ناقصه ... برگرفته از مقاله «رابطه علیت در میان مادیات»، تاریخ ... هستی‌ شناسی ... علت و معلول ... فلسفه اسلامی ...
8
... * مزایده و مناقصه ... علت تامه و علت ناقصه ... اسلامی/فلسفه/فلسفه-اسلامی/علت-تامه-و-علت-ناقصه__a-46346-1839- ... علت حقیقی و علت ...
9
... عام علت است که شامل شرط و معدات و سایر علل ناقصه ... هم می‌شود. اما علت یک معنای خاصی ... است، در غیر این صورت علت را علت ناقصه می‌نامند. مثلاوجود حرارت ... می‌کنند. علت فاعلی، علت غایی، علت صوری و علت مادی. علت فاعلی، علتی است که ...
10
... ولزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ... المسلمین لانا وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین إختلافهم ... را در این زمینه ناقص و نیازمند می‌یابیم ... که احترام زن علت تامه آن است یا علت ناقصه یا حکمت، ... جامعه و خانواده نیست، ولی علت ناقصه آن است. به بیان ...
1257 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار